Belediye Meclisi

Belediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17’nci maddesine istinaden oluşturulan karar organı olup, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Belediye Meclisimiz;

Adalet ve Kalkınma Partisi 8 üye

Milliyetçi Hareket Partisi 3 üye

Olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır.

Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceki Meclisde kararlaştırılan günde ve saatte toplanır. Her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

Belediye Meclisi görevini 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesi hükümlerine göre yürütmektedir.

 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır;

 

a-Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

 

b-Bütçe ve Kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

 

c-Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak.

 

d-Borçlanmaya karar vermek.

 

e-Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsiline, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

 

f-Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

 

g-Şartlı bağışları kabul etmek.

 

h-Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiye, kabul ve feragate karar vermek.

 

i-Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

 

j-Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme vi iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

 

k-Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

 

l-Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

 

m-Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

 

n-Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırların tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

 

o-Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

 

p-Yurt içinde ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

 

r-Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 

s-Belediye başkanıyla encümen arasında anlaşmazlıkları karar bağlamak.

 

t-Mücavir alanlarda belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

 

u-İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 

-Diğer kanunlarda Belediye Meclisine verilen görevleri yerine getirmek.