Taşınmazların Satış İhalesi

 

 LADİK  İLÇESİNDE  AŞAĞIDAKİ  MAHALLEDE  2886  SAYILI  YASANIN  45.  MADDESİNE  GÖRE   NİTELİĞİ    BELİRTİLEN  TAŞINMAZIN  SATIŞ  İHALESİ  YAPILACAKTIR

 

DOSYA
 NO

TAPU
MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI
(M²)

CİNSİ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE GÜNÜ

 

İHALE SAATİ

5

İSKANİYE

2

10

132,96

ARSA

20.400,00TL

612,00TL

30/03/2021

11:00

 

Talipler mesai saatleri içerisinde ihaleye ait şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak     Müdürlüğünden temin edebilirler.

 

İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 30.03.2021 Salı günü saat 10:00 a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri  gerekmektedir.

     1-    Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45.maddesi uyarınca          açık teklif usulü ile 30.03.2021 Salı günü   saat 10:00 da başlayıp  dosya numarasına ve zaman aralıklarına  göre Ladik Belediyesi  Encümen ve Meclis Toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

    2-     Taşınmaz   Mal  satış  şartnamesi  (  şartnamenin  her  sayfası  ayrı  yarı  ihaleye  iştirak  eden tarafından imzalamak zorundadır.)

    3-     Geçici teminat makbuzu  veya Teminat mektubu.

    4-     Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti.

    5-     Gerçek Kişiler için İkametgâh belgesi.

    6-     Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekâleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.

    7-     Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)

   8-      Ladik Belediyesine borcu olmadığına  dair  güncel  belge  (Ladik  Belediyesi  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır).

   9-      Tebligat için Adres beyan belgesi.

2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler  doğrudan veya            dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış  ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise kesin teminatı gelir kaydedilir. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair taahhütname vereceklerdir

  10-   Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

              İlgililere ilanen duyurulur. 17.03.2021