İş Yeri İhale İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz;  işyeri vasıflı işyerinin  2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 06/12/2021 Pazartesi günü, saat 10:00’da Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda 2 (İKİ) Yıl 31/12/2023 tarihine kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü  ile kiraya verilecektir.

 

S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm no

Alanı m²

Cinsi

 

Muahammen Bedel

 

İhale saati

Geçici Teminat Tutarı

1

Bahşi

42

5

20

19,86

İş Yeri

400,00 TL

10:00

288,00 TL

2

Bahşi

42

5

21

19,86

İş Yeri

350,00 TL

10:15

252,00 TL

3

Bahşi

42

5

22

17,85

İş Yeri

400,00 TL

10:30

288,00 TL

4

Bahşi

42

5

23

17,85

İş Yeri

350,00 TL

10:45

252,00 TL

5

Bahşi

42

5

24

17,85

İş Yeri

400,00 TL

11:00

288,00 TL

6

Bahşi

42

5

25

17,85

İş Yeri

350,00 TL

11:15

252,00 TL

7

Bahşi

42

5

26

17,85

İş Yeri

400,00 TL

11:30

288,00 TL

8

Bahşi

42

5

27

17,85

İş Yeri

350,00 TL

11:45

252,00 TL

9

Bahşi

29

15

5/A

13,32

İş Yeri

350,00 TL

13:15

252,00 TL

10

Bahşi

31

4

3/G

16,44

İş Yeri

250,00 TL

13:30

180,00 TL

11

Bahşi

31

5

3/E

14,94

İş Yeri

250,00 TL

13:45

180,00 TL

12

Bahşi

31

7

3/A

13,01

İş Yeri

250,00 TL

14:00

180,00 TL

13

Bahşi

31

8

3/1A

11,96

İş Yeri

250,00 TL

14:15

180,00 TL

14

Bahşi

32

15

6/A

19,86

İş Yeri

250,00 TL

14:30

180,00 TL

15

Bahşi

32

16

6/C

22,42

İş Yeri

250,00 TL

14:45

180,00 TL

16

Bahşi

32

20

6/M

18,23

İş Yeri

250,00 TL

15:00

180,00 TL

17

Bahşi

32

21

6/G

19,22

İş Yeri

250,00 TL

15:15

180,00 TL

18

Bahşi

32

22

6/R

14,11

İş Yeri

250,00 TL

15:30

180,00 TL

19

Bahşi

32

23

6/T

14,00

İş Yeri

250,00 TL

15:45

180,00 TL

 

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 06/12/2021 Pazartesi günü saat 10:00’ a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Birimine teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :

1-Nüfus cüzdanı sureti

2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu (Ladik Belediyesi Veznesine Yatırılan)

5- İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Destek Hizmetlerinden Temin edilecektir.)

6- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname

7-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

8-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

9- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

10- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

11-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

                İlgililere ilanen duyurulur.16/11/2021