Araç İhale İlanı

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan araçlar 2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 12/09/2023 Salı günü, saat 10:00’da başlayarak Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

S.No

Marka

Model

Cinsi

Model Yılı

 

Muahammen Bedel

 

İhale saati

Geçici Teminat Tutarı

1

FİAT

DOBLO

CAMLI VAN KAMYONET

2007

50.000,00 TL

10:00

1.500,00 TL

2

MİTSUBİSHİ

 

GRAYDER

2001

600.000,00 TL

10:15

18.000,00 TL

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 12/09/2023 Salı günü saat 10:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :

1- Nüfus cüzdanı sureti

2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu (Ladik Belediyesi Veznesine Yatırılan)

5- İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Destek Hizmetlerinden Temin edilecektir.)

6- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname

7- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

8- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

9- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.

10- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

11-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

                İlgililere ilanen duyurulur.25/08/2023