Bungalov Evler İhale İlanı

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Ladik Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetindeki aşağıda niteliği belirtilen 10 Adet Bungalov Ev ve 1 adet Kır Lokantası Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Kiraya verilecek taşınmaz: Hamit Mahallesi 128 ada 63-12 numaralı parsel Tekkealtı Sokak No:1 adresinde bulunan taşınmazın tamamı yüz ölçümü 9.486,69 m²’dir.

15/03/2022 Salı günü, saat 14:00’da, Belediye Meclis ve Encümen Toplantı Salonu'nda 10 YIL süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü  ile kiraya verilecektir.

 

S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm No

Alanı m²

Cinsi

Muhammen Bedel (10 Yıl)

İhale Saati

Geçici Teminat Tutarı

1

Hamit

128

12-63

1

9.486,69

10 adet Bungalov ve 1Adet Kır Lokantası

3.000.000,00 ₺

14:00

90.000,00₺

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 tl (Beşyüz türklirası) bedel karşılığı temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 15/03/2022 Salı günü saat 14:00 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.  

              

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :

A)    İstekli gerçek kişi ise :


a)    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b)    İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır. Veya e- devlet üzerinden barkodlu belge)
c)    İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.)
d)    Adres Beyannamesi
e)    İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter   tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim edilecektir.)
f)    Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)
g)    İhaleye katılanın Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
h)    2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Kişi Beyanı.)
i)    Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı(Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)


B)    İstekli tüzel kişi  ise :


a)    Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b)    Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri
c)    Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi
d)    Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler
e)    İhaleye katılanın Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
f)    2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Kişi beyanı.)
g)    Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı(Belediyemizin Mali Hizmetler Mürlüğünden temin edilecektir.)
 

                İlgililere ilanen duyurulur.