İLAN

Samsun İli Ladik İlçesi Bahşi Mahallesi 546 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 nolu parseller ile 547 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 nolu parsellerde geri dönüşüm krokisi ve geri dönüşüm cetvelleri  Belediye Encümenimizce 10/03/2023 tarih ve 28 sayılı karar ile onanmıştır.

‘‘İmar kanunun 181 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin Parselasyon Planlarının Onayı başlıklı madde 39- Parselasyon planları, düzenleme işlerine ait belgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu sürenin sonunda planlar kesinleşir’’………… demektedir.

Belediyemiz ilan panosunda 13/03/2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile belediye yayın araçlarından ve ilan panosuna asılmak sureti ile askıya çıkarılmıştır.