Bahşi Mahallesi'ndeki İş Yerlerinin Kira İhalesi

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz; Bahşi Mahallesindeki işyeri vasıflı işyerlerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü ile 21/09/2023 Perşembe günü, saat 09:00’da başlayarak Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda 14 (On dört) ay 31/12/2024 tarihine kadar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü  ile kiraya verilecektir.

S.No

Mahallesi

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm no

Alanı m²

Cinsi

 

Muhammen Bedel

 

İhale Saati

Geçici Teminat Bedeli

1

Bahşi

42

5

27

17,85

İş Yeri

800,00 TL

09:00

336,00 TL

2

Bahşi

31

4

3/G

16,44

İş Yeri

740,00 TL

09:15

310,00 TL

3

Bahşi

31

5

3/E

14,94

İş Yeri

670,00 TL

09:30

281,00 TL

4

Bahşi

31

7

3/A

13,01

İş Yeri

585,00 TL

09:45

245,00 TL

5

Bahşi

31

8

3/1A

11,96

İş Yeri

550,00 TL

10:00

231,00 TL

 

  • Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilirler.

 

  • İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 21/09/2023 Perşembe günü saat 08:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

  • Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 • İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde;

 

 1. Nüfus cüzdanı sureti
 2. İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
 3. Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
 4. Geçici teminat makbuzu veya mektubu (Ladik Belediyesi Veznesine Yatırılan)
 5. İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden Temin edilecektir.)
 6. İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname
 7. Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi. (Şahıslarda aranmaz)
 8. İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 9. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
 10. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
 11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

                İlgililere ilanen duyurulur.05/09/2023