Tarihçesi

İlçemizin profilini M.Ö. yıllara dayanır. İlçenin isminin nereden geldiği hakkında kesin olmamakla beraber çeşitli rivayetler vardır. Bunlara göre; İlçenin Amasya Hükümdarı VIII. Büyük Mitridat'ın (M.Ö. 131) eşi LAODİKYA tarafından kurmalı, sonradan bu ismin kullanıla kullanıla LADİK şeklinde söylenmeye başlandı belirtilmekledir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde; şehrin Amasya Hükümdarları'ndan sonra ileri sürülmekte, sonraları ismin Ladik olarak değiştirildiği bildirilmektedir.

Türk Kabileleri'nden olan Melik Alımcı Gazi'nin İladik Hatun ismindeki kızına izafeten Ladik denisinden ileri sürülmekledir. İLADİK veya İLEDİK demişlerdir.

Evliya ÇELEBİ'de şehrin ismiyle ilgili olarak "Amasya Kayserleri'nden" Havik "denilen zat yaptırmıştır. "La! (Hayır) Dik sancağı "der. Bunun üzerine, bu konuşma kalenin ismi olur:"

Lâdik şehri kalesi 'derler. "Deriyor. Ladik, 1414 bunun, Canik Beyleri'nin Osmanlılar'a katlamayla birlikle Cumhuriyet dönemiine kadar Sivas .. İÇERİSİNDE kalmistir sık sık Meydana gelen depremlerden Dolayi tarihi kalıntıları Þirket zordur

İlkçağ DÖNEMİ (M.Ö. 3000 - MS 375)
    1940-1941 yıllarında Türk Tarih Kurumu'nca Yük Tepe (Salur Tepe) ve Höyük Tepe'de yapılan araştırma ve kazılarda bulunan bulgulardan, Lâdik'in. İlk Çağ devrine ait bir yerleşim birimi olduğu tespit edilir.

HİTİT DÖNEMİ (M.Ö. 1500 - 1200)
    Başkentleri bugünkü Çorum - Boğazköy dolayındaki Hattuşaş olan Hititlerin, Samsun İli sınırlarında yapılan kazı ve araştırma çalışmalarına göre. Hitit misafirlerine rastlanması, Hititlerin hükümlerini sürdürdüklerini ortaya çıkarmıştır.

PERSLER DÖNEMİ (M.Ö. 550 - 332)
    M.Ö. VII. med oymakları, Asur Devleti'nde yıkılır sonra Doğu Aanadolu '

Medler, İran'da bulunan Persler, Karadeniz Kıyıları'ndaki yaylalara egemen olurlar. Bu arada "Samsun Kapadokya Askeri Valiliği" denilen büyük eyaletin çevresine yerleşirler.

Ylerinlarda hakimiyet kuran Perslerin, Lâdik Yaylası'nda da yaşadıkları varsayılmaktadır.

OSMANLI DÖNEMİ
    Lâdik, 1414 yılında Kubatoğulları'nın Osmanlılara katlanmasıyla, Sivas Sancağı'na bağlı Amasya İli içinde bulunuyor. Bu arada Amasya'da valilik yapan şehzadelerin mesire yeri olarak tarihte yerini alır. Bir çok devlet büyüğünü ağırlar. Bu büyüklüğün tarihi eseri oldu. 1943 yılında yıkılır.


    Yönlü ve zamana bağlı olarak doğal yıpranmaların yanı sıra geçmişte tarihi korumalıdır. Zira Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki "Şehzade Bayazid-i Veli Amasya'da mütasarrıf iken onun şen altı ay gelip Lâdik'te kalmışdı. Şehir merhum Sultan Ahmed Han'ın Validesi Bülbül Hatun'un vakfı olup ahalisi vergiden muaftır .. Sivas Eyaleti Valisi tarafından dahi bu şehre adam gönderilip müdahale edilemez ifadelerin tartışılması .

GÜNÜMÜZ
    Günümüzde ise Ladik; kayak merkezi, göl ile ilgili yapılan yatırımlar ve Hamamayağı (Hilas) Kaplıcası'nın yenilenen yüzü sayesinde özellikle turizm alanında bölgenin cazibe merkezleri arasında yer alıyor.