Belediye Meclisi

Belediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden otelin karar organı var, ilgili kanunda olduğu yer esas ve usullere göre konumlandırılmış üyelerden.

Belediye Meclisimiz;

Adalet ve Kalkınma Partisi 8 üye

İyi Parti 3 üye

Olmak üzere toplam 11 üyeden geçen.

Belediye Meclisi onu bir ayın ilk haftası önceki Meclisde kararlaştırılan günde ve saatte toplanır. Her yıl bir ay tatil kararı alabilir.

Belediye Meclisi görevini 5393 Sayılı Kanunun 18'nci maddesi hükümlerine göre yürütmektedir.

 

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır;

 

a- Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programları, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

 

b- Bütçe ve Kesin hesabı kabul etmek, bütçeede kurumsal kodlama yapılan birimler ile birlikte sınıflandırma birinci sınıf arasında aktarma yapmak.

 

c- Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak.

 

d- Borçlanmaya karar vermek.

 

e- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsiline, tahsis biçiminin ayarlanması veya tahsisli bir dağıtımmazın kamu hizmetinde bulunduğunu duyuluyor olabilir, tahsisin kaldırılması, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yıl geçmemek için gidilmişinin aynısını hakediniz.

 

f- Kanunlarda vergi, resim, harç ve bölge genel başkanlığı ve ilgililerin istediği bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini yönlendir.

 

g- Şartlı bağışları kabul etmek.

 

h- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiye, kabul ve feragate karar vermek.

 

i- Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasında veya bu merkezlerden ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul şirketleri kurullarına karar vermek.

 

j- belediyenin imtiyaz verebildiği ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile birlikte, belediyeye ait şirket, işletme vi iştiraklerin olduğu karar ver.

 

k- Meclis başkanlığı divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini açtı.

 

l- Norm kadro belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, ihdas, iptal ve değiştirildiği karar verin.

 

m- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

 

n- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine reklam vermek, mahalle düzenlemeleri, kaldırılması, yönlendirilmesi, adlarıyla sınırların tespiti ve değiştirilmesine karar vermek, beldeyi tanıtıcı amblemi, flama ve benzerlerini kabul etmek.

 

o- Diğer mahalli idarelerle birlik kuruluğu, birlik birliklere bağlımaya veya ayrılmaya karar vermek.

 

p- yurt içi ve içişleri bakanlığı yurtdışında yurtdışı belediyeler ve mahalli idare birliklerinin idare ediyor, bir kentin kuruluyor, kardeş şehirlerin kuruluyor, ekonomik ve sosyal kültürün kültürünü, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyetlerini ve projelerini bitirdi , yaptırma, kiralama veya tahsis etme karar vermek.

 

r- Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

 

s- Belediye başkanıyla encümen birlik anlaşmazlıkları

 

t- Mücavirmekte belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

 

u- İmar planlarına Uygun'un sekılde hazırlanmış belediye imar Programlarını görüşerek Kabil etmek.

 

- Diğer kanunlarda Belediye Meclisine verildi.