*** İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürü

Nesrin BOYRAZ

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Birimiz ofisleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevlilerle 3194 Sayılı İmar Kanunu, diğer ilgili kanun, yürütücü ve genelgeler ilerlemektedir.


İmar ve Şehircilik Müdürü

Misyon;

Doğal Kültürel ve tarihi vizyonumuza sahip olan mülkler alanlarına verilen yetki ve mülkler çevresinde örnek çağdaş ve kaliteli bir şehirleşmenin bulunduğu yerde yaşanabilir ve saygın bir yaşam sunmak.

Vizyon;

Planlama ilkelerini ve kamu yararını temel olan bir yaklaşımla kent kullanıcılarının karar alma çabalarına yönelmelerini azami ölçüde sağlayarak fiziksel sosyal ve ekonomik düzeyde yüksek yaşanabilir çevreler oluşturmak.

Yetki Görev ve Sorumluluklar;

a-İmar mevzuatı kapsamındaki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

b-Bu evlerdeki imar planlarının ve hapishane planının karantinanın yapılması, yapılaşmaya esas ima durumu ve istikamet rolvesi evraklarının hapishanesini yapmak.

c-Ayrıca parsele ait yola terk, yol fazlası, ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygunluğunu kontrol edip onaylamak.

d-Belediyenin mücavir alan çevrelerindeki taşınmazların imar ve planlamasını yapmak, uygulamak, gerekli izinleri vermek ve yönetmek.

e-Üst sonu plan ve plan notlarına uygun olarak yeni plan, ilave plan, revizyon tesisi ve beklenen imar tesisi çalışmaları yapmak, yapılanları kontrol etmek ve getirmek için Belediye Meclisine sunmak karar.

f-Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişiklikleri ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve imar komisyonunu başlatmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak.

g-Onaylı imar planlarına uygun olarak imar durum belgesi düzenleme, düzenleme kadastro düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve Encümene sunmak.

h-Tescilli eski yapı ve çevrelerinde bu alanlara uygun projeler üretme, Koruma Kurulları ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ortak yürütme yapmak.

ı-Düzenli kentleşmeyi sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde diğer işleri içerir.

i-Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayın.