*** İmar ve Şehircilik Müdürü

İmar ve Şehircilik Müdürü

Nesrin BOYRAZ

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Birimimiz hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun vermiş olduğu yetki ve görevler ile 3194 Sayılı İmar Kanunu, diğer ilgili kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yürütmektedir.


İmar ve Şehircilik Müdürü

Misyon;

Doğal Kültürel ve tarihi mirasımıza sahip çıkarak yasalarla verilen yetki ve görevler çerçevesinde örnek çağdaş ve kaliteli bir şehirleşmenin ışığında yaşanabilir ve saygın kentsel yaşam sunmak.

Vizyon;

Planlama ilkelerini ve kamu yararını temel olan bir yaklaşımla kent kullanıcılarının karar alma süreçlerine katılımlarını azami ölçüde sağlayarak fiziksel sosyal ve ekonomik seviyesi yüksek yaşanabilir çevreler oluşturmak.

Yetki Görev ve Sorumluluklar;

a-İmar mevzuatı çerçevesinde yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak.

b-Bu kapsamda imar planlarının ve gerektiğinde plan değişikliklerinin yapılması, yapılaşmaya esas imar durumu ve istikamet rolevesi belgelerinin düzenlenmesini yapmak.

c-Ayrıca parsele ait yola terk, yol fazlası, ayırma ve birleştirme işlemlerinin uygunluğunu kontrol edip onaylamak.

d-Belediyenin mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların imar ve planlama işlemlerini yapmak, uygulamak, gerekli izinleri vermek ve denetlemek.

e-Üst ölçekli plan ve plan notlarına uygun olarak yeni plan, ilave plan, revizyon planı ve tadilat imar planı çalışmalarını yapmak, yapılanları kontrol etmek ve karar alınması için Belediye Meclisine sunmak.

f-Belediye Meclisine havale edilen imar planı değişiklik ve önerilerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak ve imar komisyonu çalışmalarına katılmak, bu önerileri Belediye Meclisine sunmak.

g-Onaylı imar planlarına uygun olarak imar durum belgesi düzenlemek, gerektiğinde kadastral düzenlemeleri yapmak, yapılanları kontrol etmek ve Encümene sunmak.

h-Tescilli eski yapı ve çevrelerinde bu alanlara uygun projeler üretmek, Koruma Kurulları ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

ı-Düzenli kentleşmeyi sağlamak için ilgili mevzuat çerçevesinde diğer işleri yürütmek.

i-Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak.