İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait olan araçlar 2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 09/12/2022 Cuma günü, saat 10:00’da başlayarak Belediye Meclis ve Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

 

S.No

Marka

Model

Cinsi

Model Yılı

 

Muahammen Bedel

 

İhale saati

Geçici Teminat Tutarı

1

MERCEDES-BENZ

403

OTOBÜS

2003

305.710,00 TL

10:00

9.172,00 TL

2

MERCEDES-BENZ

403

    OTOBÜS

2004

306.700,00 TL

10:15

9.201,00 TL

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 09/12/2022 Cuma günü saat 10:00’ a kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Birimine teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :

1-Nüfus cüzdanı sureti

2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu (Ladik Belediyesi Veznesine Yatırılan)

5- İhaleye katılanın veya vekilinin Ladik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Destek Hizmetlerinden Temin edilecektir.)

6- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname

7-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

8-İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

9- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname.

11-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

12- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 

                İlgililere ilanen duyurulur.29/11/2022