Konut Satışı İhale İlanı

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sanayi Mahallesi 171 ada 30 parsel üzerinde inşa edilmekte olan;  Konutlar  2886  Sayılı   Kanunun 45. maddesi  hükümlerine göre açık  teklif artırma usulü ile 21/07/2022 perşembe günü, saat 14:00’da başlayarak belediye meclis ve encümen toplantı salonunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulü  ile satılacaktır.

 

S.no

Bağımsız Bölüm No

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

Saati

1

A Blok 2

Konut

₺700.000,00

₺21.000,00

14:00

2

A Blok 5

Konut

₺900.000,00

₺27.000,00

14:15

3

A Blok 11

Konut

₺700.000,00

₺21.000,00

14:30

4

B Blok 3

Konut

₺700.000,00

₺21.000,00

14:45

5

B Blok 12

Konut

₺750.000,00

₺22.500,00

15:00

6

C Blok 3

Konut

₺650.000,00

₺19.500,00

15:15

7

C Blok 6

Konut

₺700.000,00

₺21.000,00

15:30

8

C Blok 8

Konut

₺600.000,00

₺18.000,00

15:45

9

C Blok 9

Konut

₺600.000,00

₺18.000,00

16:00

 

 

                Talipliler mesai saatleri içinde ihaleye ait şartnameleri Mali Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilirler.

                İhaleye katılacak olanlar ihale ile ilgili evrakları 21/07/2022 Perşembe günü saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

                Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerde :

        a)  Kimlik Fotokopisi ve Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek),

         b) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

         c) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

         ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

         d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

         e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,

         f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

         g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,(şartname bedeli 100,00 tl dir.) Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

         ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

         h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

         Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

                İlgililere ilanen duyurulur.27/06/2022